ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.Pod zagađujućom energijom se misli na radioaktivnost, buku, toplotu, vibracije.

Za stanje životne sredine i njeno zagađivanje uvek je odgovoran neki zagađivač.Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu Pitanje „kapaciteta životne sredine”- u najširem smislu pod ovim se podrazumijeva sposobnost životne sredine da prihvati određenu količinu zagađujućih materija, tako da ne nastupi nepovratna šteta u životnoj sredini.Ugrožena životna sredina je određeni dio prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine.

Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mjere remedijacije, odnosno sanacije.Zakonima kruženje materije, trošenje energije i obnavljanje života, pri čemu podstiče da se od prirode uzima samo onoliko koliko je potrebno za obezbjeđivanje osnovnih ljudskih potreba. Zato ekološka etika predstavlja ekološki odnos čovjeka prema prirodi.Mislim da svako od nas na bilo koji način može doprinijeti zaštiti životne sredine. Jer upravo je ona izvor našeg zdravlja.

Svakim danom sve više i više otpada ljudi bacaju te na taj način zagađuju i svoju životnu sredinu.Zaključak je da bi sve vlade svijeta trebale uvesti neke zakone odnosno pospiješiti reciklažu tog otpada kroz eko-elektrane.Trebaju pokušati smanjiti emisije ugljen dioksida jer to uveliko uništava zemlju a ujedno i ljudsko zdravlje. Takođe vlade trebaju uvesti zakone koji će svakog pojedinca koji na bilo koji način pokušava zagaditi životnu sredinu kazniti odgovarajućom kaznom kako bi se spriječilo zagadenje. Prema ovome svemu gore navedenom zaključak je da svako od nas može uticati na to da se poveća zaštita životne sredine jer je ona budućnost našeg zdravlja.