OSOBE SA INVALIDITETOM NAILAZE NA BARIJERE KOJE OTEŽAVAJU SAMOSTALNO KRETANJE I UGROŽAVAJU BEZBJEDNOST

OSOBE SA INVALIDITETOM NAILAZE NA BARIJERE KOJE OTEŽAVAJU SAMOSTALNO KRETANJE I UGROŽAVAJU BEZBJEDNOST

Tema sigurnosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju se ne odnosi na saobraćaj kao takav, već zadire u polje ljudskih prava, naročito slobodno kretanje, prava na dostupno okruženje i u tom smislu predstavlja vezu između prava društvao i društvenog života osoba sa invaliditetom. Svaka država se obavezuje da omogući pristupačnost u saobraćaju kao i u sredstvima javnog prevoza.

Međutim osobe sa invaliditetom nailaze na barijere koje ne samo da otežavaju samostalno kretanje, već ugrožavaju bezbjednost.

Niskopodni gradski autobusi sa rampom namijenjeni su osobama sa invaliditetom. Niskopodnih autobusa sa rampom svakako nema dovoljno, ali čak ni to što postoji ne funkcioniše kako bi trebalo. Svaki grad bi trebao da ima vozila i autobuse koji su niskopodni i pristupačni. Takvo vozilo bez ikakvog problema može da vozi bilo koga, ne samo osobe sa invaliditetom.

Prednost niskopodnih autobusa koja nijesu razmatrana u istraživanju akademskog tranzita jeste da autobusi sa niskim podom trebaju rezultirati bržim ukrcavanjem vozila i izlaskom iz vozila zbog nedostatka stepenica.

Koristi od niskopodnih autobusa se ogleda u tome što imaju platformu za ulaz i izlaz lica sa smanjenom pokretljivošću. Nemaju stepeništa, a u prostoru predviđenom za stajanje putnika omogućno je bezbijedno korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. Unutar autobusa postoje zvučna obavještenja o nazivima stanica namijenjena za lica sa oštećenim sluhom, kao i led displej sa istim informacijama namijenjim licima sa oštećenim vidom.
Projekat “Razlike nijesu prepreka” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.