OMOGUĆITI USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

OMOGUĆITI USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

Za osobe oštećenog vida na primjer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u trenutku prelaženja izgubi predstava o pravcu samog prelaza, a takođe je znatno teže čuti vozila koja nailaze saobraćajnicom koja se prelazi.

Osoba sa invaliditetom je osoba sa tjelesnim, senzornim ili intelektualnim oštećenjem koja usled barijera koje postoje u okruženju ne može nesmetano da se kreće i da koristi površine javne namjene, objekte za javno korišćenje, stambene i stambeno poslovne zgrade sa deset i više stanova, uključujući i javni prevoz i druge usluge namjenjene javnosti. Da bi se omogućilo njihovo nesmetano kretanje potrebno je da se omogući univezalni dizjan koji predstavlja intervenciju na površinama javne namjene, objektima za javno korišćenje uključujući prateće uređaje i opremu, pomagala za orijentaciju u prostoru, pristupačnost objektima, obavezni elementi ptistupačnosti, zvučna signalizacija, taktilne trake, zvučni semafori.

OMOGUĆITI USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

Slabovide osobe imaju veliki problem i pri samostalnom kretanju jer ne postoje reljefne staze koje bi im pomogle prilikom kretanja, a problem je i saobraćajna nekultura koja kretanje trotoarim otežava i licima koja nemaju probleme sa vidom.
Projekat “Razlike nijesu prepreka” realizuje NVO Multimedijal Montenegro(MMNE)uz finansijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva.