O projektu

Projekat „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ bavi se problemom niske ekološke svjesti građana I niskim nivoom društvene ekološke odgovornosti učesnika u saobraćaju

Kroz projekat želimo da  unaprijedimo  ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja, smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju, kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat  „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), a finansira ga Ministarstvo kapitalnih investicija.

Projekat direktno doprinosi svim strateškim dokumentima navedenim u Konkursu i to:

1.       Povezanost i doprinos Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima: Stavkom 6. Zaštita životne sredine, Član 162 koji kaže Učesnici u saobraćaju ne smiju da preduzimaju radnje koje izazivaju ili mogu izazvati ugrožavanje životne sredine. Vozilo u saobraćaju ne smije da prouzrokuje prekomjernu buku

Projekat upravo i realno doprinosi ostvarivanju ovog stava i Člana Zakona o bezbjednosti saobrađaja jer se upravo fokusira na zagovaranje, objašnjavanje i uticanje na vozače da se ponašaju ekološki odgovorno prilikom vožnje  i smanjenu količinu buke, a samim tim i zagađenja koja emituju njihovi automobili dok rade, time što će auto na semaforu, ili kad god je moguće, ugasiti. Time se i razvija svjest kod građana, smanjuje nivo buke, unapređuje životna sredina, a i povećava kvalitet života svih stanovnika Crne Gore. 

Doprinos projekta ovom cilju se meri smanjenjem buke, odnosno zvaničnim merenjima količine buke u urbanim i  ruralnim sredinama.

2.       Strategiji razvoja saobraćaja Crne gore.

Projekat je posebno povezan sa strateškim ciljem iz ove strategije : Ekološka održivost: Smanjiti emisiju ugljen-dioksida, nivo buke i uticaj na prirodno, istorijsko i društveno-ekonomsko okruženje.  Zatim, u ovkiru ove Strategije Crna Gora treba da uspostavi sistem u drumskom saobraćaju koji je bezbjedan, siguran, efikasan, pouzdan, ekološki i koji je integrisan sa evropskim sistemima u smislu da odgovara na potrebe korisnika i oĉekivanja boljeg kvaliteta života. Takođe,  u skladu je sa Strateškim ciljem 3.1 Poboljšati bezbijednost saobraćaja na državnoj putnoj mreži, uz doprinos smanjenju broja nesreća na državnoj mreži,  smanjenu broja žrtava i povrijeđenih iz saobraćajnih nesreća.

Projekat direktno doprinosi ostvarivanju ovih ciljeva povećanjem ekološke svijesti i održivog ekološkog ponašanja, smanjenju opšte zagađenosti, povećanju društveno-odgovornog ponašanja, kao i odgovornom ponašanju u saobraćaju, koje doprinosi smanjenju saobraćajnih nezgoda.

Kroz projekat ćemo direktno uticati na smanjenje ugljen-dioksida i smanjenje zagađenja, koje se meri zvaničim podacima o zagađenju u Crnoj Gori, kao i količinom komunalnog otpada koji će biti sakupljen nakon projekta.

Strategija o bezbjednosti saobraćaja kroz Akcioni plan identifikuje da se negativan uticaj na lokalnu zajednicu i socijalno okruženje  može ublažiti kroz dobro projektovane planove upravljanja saobraćajem, korišćenjem tihe opreme, fokusirajući pažnju na unaprjeđenje kvaliteta signalizacije, odbojnika i drugih sredstava koja doprinose bezbjednosti i lokalnoj pristupačnosti, kao i smanjenu buke;

Projekat se i fokusira na zagovaranje za stvaranje povoljnijeg ambijenta za sve smanjivanjem buke iz automobila, gašenjem automobila kada to nije neophodno, na semaforima, prelazima, dok se čeka, a posebno kada buka može negativno uticati na ljude u urbanim sredinama.

3.       Doprinos i povezanost sa Zakonom o životnoj sredini.

Član 3 Integralnim sistemom zaštite životne sredine obezbjeđuje se cjelovito očuvanje kvaliteta životne sredine, očuvanje biološke i predione raznovrsnosti, racionalno korišćenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za životnu sredinu, kao osnovni uslov održivog razvoja.

Projekat direktno doprinosi ostvarivanju ovog Člana iz Zakona o životnoj sredini jer razvija održivo upravljanje resursima, očuvanje prirodne ravnoteže, cjelovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrijednosti i uslova za opstanak svih živih bića. Učesnici u saobraćaju ne smiju na putu ili pored njega da ispuštaju, odnosno odlažu materije i otpad kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka ili zagađuje životna sredina.

Takođe, u skladu sa ovim Zakonom i navedenim Članom, projekat doprinosi spriječavanje zagađenja, kontrolu zagađenja, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine, čime značajno doprinosi ostvarivanju ovog zakona, ali Ii smanjivanju celokupnog zagađenja.

Konkretan doprinos projekta ostvarivanju ovog strateškog dokumenta se ogleda u edukovanju konkretnih osoba, građana Crne Gore i u stvaranju održivih mehanizama zaštite životne sredine i unaprjeđenja kvaliteta života. Time se realizuju mere na kojima se izbjegavaju i smanjuju rizici po životnu sredinu i poboljšava i ostvaruje efikasna zaštita životne sredine.

4. Projekat direktno doprinosi i Zakonu o smanjenju buke i to konkretno Članu 1.  Ovim zakonom utvrđuju se mjere za spriječavanje ili smanjivanje štetnog uticaja buke u životnoj sredini i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od uticaja buke. Projekat direktno doprinosi smanjenju buke posebno u urbanim sredinama, i razvijanjem svjesti kod građana da isključuju svoje automobile na semaforima i kada nije potrebno. Projekat utiče i doprinosi opštem stanju u društvu i dobrobiti građana, jer, osim što pozitivno utiče na zdravlje ljudi, on kreira i uslove za ekološki održivo I ekonomski isplativo ponašanje.

Zatim, u vezi je i sa Članom 2. Projekat direktno doprinosi ovom dokumentu u vidu smanjenje buke u životnoj sredini, naročito u izgrađenim područjima, gradskim parkovima i drugim tihim zonama u aglomeracijama, tihim zonama u prirodi, pored škola, bolnica i drugih objekata, u kojima je štetnom uticaju buke izloženo stanovništvo, a posebno osjetljive grupe (djeca, stariji, bolesnici, itd.).Projekat se direktno odnosi na smanjenje buke gašenjem automobile, koja nastaje na otvorenom prostoru u blizini osjetljivih institucija I osjetljivih kategorija stanovništva.